REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU
Z DNIA 11/12/2021 R.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”) jest Same Dobre Rzeczy Agata Boba pod szyldem Studio Kiddo (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie: instagram.com/studiokiddo (zwanej dalej “IG Studio Kiddo”)
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
9. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w komentarzach przez użytkowników, w tym także ewentualne naruszenia przez użytkowników praw autorskich.


§ 	2. UCZESTNICY KONKURSU

1. 	Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które 	ukończyły 18 rok życia, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu 	cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie 	instagram.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. 	Uczestnik oświadcza, że:

a. 	jest osobą fizyczną, ukończył 18 rok życia oraz posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. 	zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. 	wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. 	zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Instagram;
e. 	wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
f. 	jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Instagram;
g. nadesłana przez niego odpowiedź na zadanie konkursowe jest jego autorstwa i nie jest ona w żaden sposób objęta prawem autorskim czy majątkowym przez firmy zewnętrzne czy osoby trzecie. 


§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano jednego zwycięzcę.
2. Nagrodą (dalej: „Nagroda”) w Konkursie jest Dziewczyński Kalendarz Mocy 2022 dostarczony zwycięzcy w formie fizycznej na wskazany przez niego adres w Polsce (dostawa kurierem lub do wskazanego Paczkomatu)


3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści postów o Konkursie opublikowanych na portalu Instagram

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „Posta konkursowego“) na portalu społecznościowym Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/studiokiddo

2. Konkurs trwa od dnia 11.12.2021 do 15.12.2021 włącznie.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. zamieszczenie (w formie komentarza pod postem konkursowym) odpowiedzi na zadanie konkursowe: Opisz w komentarzu jeden zabawny lub żenujący moment ze swojego życia, którego nie udało Ci się zapomnieć, mimo upływu lat.

b. Nadesłana odpowiedź nie może naruszać Standardów Społeczności Facebook, prezentować mowy nienawiści, czy naruszać w jakikolwiek sposób przepisów prawa.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 1 zwycięzcę.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem Instagrama Studio Kiddo w terminie do 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu, informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie publicznie widoczna na wyżej wymienionej stronie organizatora.

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 72 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na instagram.com/studiokiddo wiadomości prywatnej z następującymi danymi:
a. 	imię i nazwisko
b. 	adres korespondencyjny
c. 	numer telefonu
d. 	adres mailowy

8. 	Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 3 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie 	nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. 	Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikowi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

10. 	Nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Uczestnika.

11. 	Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na 	inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do 	zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

12. Na zwycięzcy spoczywa zakaz utrwalania, kopiowania oraz rozpowszechniania treści znajdujących się w materiałach dostarczonych mu przez organizatora. 


§ 	7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. 	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości 	przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w 	szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu korespondencyjnego lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. 	Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i 	prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z  usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. 	Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Instagrama, w szczególności uczestników, którzy:

a) 	zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Instagram (w szczególności 	zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) 	podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Instagrama;
c) 	podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
d) 	ingerują w mechanizm działania Konkursu;
e) 	tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram

4. 	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Instagram, a także za problemy z odbiorem nagrody przez Uczestnika wynikające np. z błędów serwera pocztowego z jakiego Uczestnik korzysta.

5. 	Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagrama.

§ 	8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. 	Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do 	prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. 	Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia 	Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. 	Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach 	dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram.

4. 	W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.


§ 	9. PRAWA AUTORSKIE

1. 	Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują 	Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym 	zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób 	praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) 	kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) 	korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 	10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. 	Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. 	Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. 	Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. 	Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie z dnia xx.xx.xxxx”

5. 	Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.


§ 	11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 	Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2021 r. i obowiązuje do 31.12.2021 r.

2. 	W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. 	Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

4. 	Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na 	Instagramie.